Algemene Voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS

DirectFix BVA

Brusselsesteenweg 441 bus 101

9050 GENT

e-mail: sales@directfix.be

Tel : 09 298 09 52 

ondernemingsnummer 0560.860.334

BTW : BE0560.860.334

KBC BANK BE34736009508690

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1              In deze voorwaarden van Directfix BVBA, met maatschappelijke zetel Brusselsesteenweg 441/101, 9050 Gentbrugge, wordt deze verder aangeduid als Directfix en haar klanten/afnemers/resellers als klant.

1.2              De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestelbonnen , online bestellingen, facturen en andere overeenkomsten van Directfix. Algemene bestel- of aankoopvoorwaarden van klanten worden niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen.

1.3              Naast deze algemene voorwaarden kunnen er afhankelijk van specifieke omstandigheden van transacties of werkzaamheden bijkomende bijzondere voorwaarden opgesteld worden. Deze bijkomende voorwaarden maken dan integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4              Elke klant die bij Directfix op welke wijze ook aankoopt dan wel een overeenkomst tot herstelling afsluit, dient deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.5          Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk”.  Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de Directfix te kennen en te aanvaarden. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst.

1.6          De koper verklaart uitdrukkelijk dat hij meerderjarig is. De Directfix houdt zich het recht voor de koop te annuleren indien zou blijken dat de koper minderjarig is. In dat geval wordt een schadenota opgemaakt, gelijk aan de gemaakte kosten door de Directfix.

 

Artikel 2 : Offertes

2.1              Offertes worden steeds vrijblijvend opgemaakt

2.2              Prijsmededelingen en prijzen op websites zijn geen offerte.

 

Artikel 3 : Totstandkoming

3.1              Elke overeenkomst wordt steeds schriftelijk aangegaan, en is pas definitief na aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het goed / uit te voeren herstelling.

Een begin van uitvoering van de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

3.2          De Directfix verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

3.3          De Directfix behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de Directfix onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

3.4          Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.

 

Artikel 4: Grafisch materiaal, afbeeldingen en content - Productomschrijving

4.1              Alle afbeeldingen, video’s, tutorials, technische eigenschappen, omschrijvingen, compatibele artikels of producten en gegevens van deze aard, zijn er om een zo goed mogelijk beeld te geven van het bedoelde product of dienst en geven geenszins het recht of aanleiding om een schadevergoeding en/of ontbinding van de koop te eisen.

4.2              Bovenstaande productomschrijving wordt zo waarheidsgetrouw mogelijk aangeboden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.3              Alle door Directfix ontwikkelde informatie in art 4.1 bedoeld blijven eigendom van Directfix en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of op enigerlei worden vermenigvuldigd of op enigerlei worden gebruikt.

4.4              Bij inbreuk op bovenstaande bepalingen is Directfix gerechtigd op een schachevergoeding  van 1000€ per dag, voor elke dag dat de onrechtmatige gebruiker deze gegevens gebruikt.

 

Artikel 5: Prijsbepalingen

5.1              Alle prijzen op de websites van Directfix zijn inclusief BTW voor eindegebruikers en exclusief BTW voor resellers. Eventuele verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de geafficheerde prijzen. Heffingen zoals recupel, bebat, reprobel of auvibel zijn wel steeds inbegrepen in de geafficheerde prijzen.

5.2              Prijzen in offertes zijn een maand geldig en worden niet gewijzigd tenzij wettelijke veranderingen daartoe leiden (zoals bv BTW verhoging of verandering in de wettelijke heffingen zoals bebat, recupel, reprobel en auvibel)

5.3              Een overeenkomst kan opgezegd worden indien na 90 dagen blijkt dat de prijzen gewijzigd zijn.

5.4              Prijzen zijn onderhevig aan de schommelingen op de financiële markten , ihb de EUR/USD kunnen invloed hebben op de prijsbepaling.

5.5              De prijzen van de goederen die Directfix uitlevert aan haar klanten worden bepaald op het moment van leveren van de goederen en kan dus ten gevolge van hogervermelde punten hoger of lager zijn dan bij de bestelling of offerte.

5.6              Er worden 6.95 € excl BTW verzendkosten gerekend voor orders onder de 100 € excl. BTW. Vanaf 100 € excl. BTW bestelwaarde worden geen verzendkosten aangerekend.

5.7              Bepaalde prijzen/aanbiedingen kunnen in de tijd beperkt zijn. Dit wordt dan vermeld bij de prijsweergave.

5.8              Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 6: Verzending

6.1              Tenzij anders overeengekomen bepaalt Directfix op welke wijze de goederen worden verzonden, conform de prijzen in artikel 5.6.

6.2              De klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de goederen. Bij gebreke daaraan wordt de levering op risico van de klant gestockeerd bij de transporteur of teruggezonden naar Directfix.

 

Artikel 7: Leveringstermijn

7.1          De overeengekomen leveringstermijnen of aanvang/einde der werken worden enkel als inlichting gegeven en verbinden Directfix niet. Nooit kan vertraging aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige boete of schadevergoeding.

7.2.         Indien de leveringstermijn meer dan 3 maanden bedraagt dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, per schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 8: Betalingen

8.1              Alle betalingen dienen contant te gebeuren tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar bij het sluiten van de overeenkomst.

8.2              Alle betalingen door de klant dienen steeds tot vereffening van de oudste kosten en interesten en facturen , in dien volgorde ook al vermeldt klant een ander factuurnummer bij de referentie van de betaling.

8.3              Indien de factuur door de klant niet op de vervaldag is betaald, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest tbv 12% op jaarbasis verschuldigd op het openstaande bedrag.

8.4              Bij niet tijdige betaling is tevens een schadevergoeding opeisbaar tbv van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 150 € per factuur, onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.

8.5              Bij niet betaling heeft Directfix het recht elke overeenkomst met de klant en leveringen aan de klant op te schorten zonder enige verwittigen, zonder dat de klant daardoor enige schadevergoeding kan opeisen of recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

8.6              Herstellingen in garanties of commerciële promoties geven geenszins recht op betalingsuitstel of een gedeeltelijke betaling.

8.7          In geval Directfix gehouden zou zijn enige som aan de klant (terug) te betalen, gelden voor Directfix dezelfde vergoedingen zoals voorzien in artikelen 8.3 en 8.4.

 

Artikel 9:  Eigendomsvoorbehoud

9.1              Zolang er geen volledige betaling is gebeurd van een factuur blijven de goederen en diensten aangerekend op deze factuur eigendom van Directfix. Volledige betaling omvat ook eventuele interesten en kosten.

9.2              Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van Directfix de goederen vooraf te vervreemden , te verhuren of te verpanden.

9.3              De klant verplicht zich op eerste verzoek van Directfix de goederen aan Directfix ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk de machtiging aan Directfix of aan de door Directfix aangewezen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden te betreden om zo deze goederen mee te nemen.

9.4              Directfix verschaft overeenkomstig het gesteld onder 9.1 aan de klant de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de klant al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud ten behoeve van andere aanspraken die Directfix op de klant heeft. De klant zal op eerste verzoek van Directfix zijn medewerking verlenen die in dit kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van 500€ per dag, voor iedere dag dat de klant hiermee nalatig blijft.

9.5              Goederen of onderdelen daarvan die in herstelling of garantie zijn, worden of blijven eigendom van Directfix tot de kant de openstaande vorderingen heeft ingelost.

9.6          De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

9.7          Alle risico’s na levering, gene uitgezonderd, o.a. diefstal, bevochtiging, beschadiging, enz. zijn ten laste van de koper, zelfs als deze nog niet betaald zijn.

 

Artikel 10: Klachten

10.1           Klachten betreffende de levering van de diensten moeten ons aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na de effectieve aflevering van de betrokken dienst, klachten welke louter betrekking hebben op de factuur dienen tevens binnen de 8 dagen na factuurdatum aangetekend worden ter kennis gebracht.

Deze klacht dient duidelijk omschreven te worden. Na het verstrijken van deze termijn meent Directfix haar verplichtingen correct te hebben uitgevoerd en wordt de klant geacht de prestaties / factuur als correct te erkennen.

10.2           Klachten geven de klant nooit het recht de betaling van een factuur op te schorten.

10.3           Indien een klacht door Directfix als gegrond wordt aangenomen dan heeft Directfix het recht volgende keuze te maken:

10.3.1      De factuur te herzien en de factuur aan te passen

10.3.2      Een evenwaardig alternatief te leveren.

10.3.3      De goederen op de factuur terug te nemen, de overeenkomst te ontbinden en de factuur te crediteren.

10.4           In geval van een klacht dient de klant aan Directfix de gelegenheid te geven eventuele gebreken te herstellen of een andere oplossing aan te bieden.

10.5           Terugzendingen van goederen gebeurt steeds op rekening en risico van de klant. Directfix aanvaardt terugzendingen enkel na schriftelijke goedkeuring door Directfix. Goederen dienen steeds door de klant naar het adres van Directfix verzonden te worden in originele verpakking en in de staat waarin Directfix de goederen naar de klant heeft verzonden.

10.6           Herstellingen kunnen niet teruggezonden worden ter creditering. Bij een defect aan een reparatie dient deze opnieuw aangeboden te worden.

 

Artikel 11: Garantiebepalingen

11.1           Directfix kiest met zorg en eerbied haar producten uit om deze met een optimale kwaliteit te kunnen aanbieden. Indien er toch problemen zouden zijn dan hanteren wij volgende garantievoorwaarden:

11.2        De wettelijke garantie van 2 jaar geldt bij verkoop van goederen aan consumenten. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt de Directfix zich ertoe het defecte artikel of onderdeel kosteloos te vervangen of herstellen. De Directfix behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.

11.3           Op alle reparaties wordt een garantie van 3 maanden verleend.

11.4           Door de klant aan Directfix aangetoonde en aan Directfix verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden worden voor rekening van Directfix zo spoedig mogelijk hersteld of indien geen herstel mogelijk is teruggenomen ter creditering.

11.5           Op verbruiksgoederen geldt geen garantie, tenzij schriftelijk overeengekomen.

11.6           De klant dient de goederen welke onder garantie vallen op eigen kosten en risico terug te zenden. De goederen dienen steeds vergezeld te zijn van een kopie van de aankoopfactuur en/of met een correct ingevuld RMA formulier.

11.7           Goederen in garantie worden niet gecrediteerd , tenzij deze niet vervangen of hersteld kunnen worden.

11.8           In volgende gevallen vervalt de garantie:

11.8.1      Het product is verwaarloosd.

11.8.2      Het product is gewijzigd door de klant zelf of een derde.

11.8.3      Een herstelling is door een derde behandeld of gewijzigd.

11.8.4      Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik , foutieve aansluiting, montage, fysieke beschadiging, vochtschade of andere externe factoren.

11.8.5      Foutief of verkeerdelijk gebruik van het product.

11.8.6      Bij gebruik van ongeschikte accessoires.

11.8.7      Indien de klant op enige andere onachtzame wijze het product heeft gebruikt, of zelf of door een derde heeft proberen herstellen.

11.8.8      Softwareproblemen vallen nooit onder garantie.

11.8.9      Bij verwijdering van de serienummers

 

Artikel 12:   Beperking van de aansprakelijkheid

12.1           Directfix, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke klant of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

12.2           Directfix is in ieder geval nooit aansprakelijk :

12.2.1      Wegens niet of laattijdige levering.

12.2.2      Voor informatie in documentatie, folders, website, offertes enz..

12.2.3      In geval van overmacht.

12.2.4      Indien de klant zijn product zelf of door een derde laat herstellen, of door onoordeelkundig gebruik.

12.2.5      Voor bedrijfsschadeof daaruit voortvloeiende schade.

12.2.6      Voor schade veroorzaakt door software.

12.2.7      Voor enigerlei vorm van schade door dataverlies.

12.3           De klant zal Directfix vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Directfix.

12.4           De in deze opgenomen uitsluitingen ivm beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Directfix.

 

Artikel 13: Overmacht

13.1           Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Directfix niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Directfix niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de klant voor Directfix als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

13.2           Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Directfix alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Directfix redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

13.3           Directfix heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Directfix is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Directfix gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Directfix behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.4           Indien uitvoering blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de klant echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

Artikel 14 : Ontbinding van de overeenkomst

14.1           Indien de klant zijn verplichtingen jegens Directfix niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij een gerechtelijke reorganisatie (WCO) aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van (een deel van) zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling/voorlopig bewind of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is elke vordering, die Directfix te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

14.2           In gevallen onder 14.1 genoemd, heeft Directfix het recht, mits schriftelijke kennisgeving, doch zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn.

14.3           Directfix is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de klant te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

14.4           In geval de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst Directfix schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen klant nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

14.5           De klant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in gebreke bleef met nakoming van zijn verplichtingen.

14.6           In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de klant geen aanspraak maken op annulatie van reeds door Directfix verrichte prestaties, en heeft Directfix onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

Artikel 15 : Verzakingsrecht

15.1       Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

15.2        Deze bepaling heeft enkel betrekking op verkopen aan klanten via de website van Directfix, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de klant en Directfix terwijl er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel VI 45 ev. Wetboek Economisch Recht. Is dit niet het geval, dan kan de klant zich niet beroepen op deze bepaling.

Een eventueel verzakingsrecht is onderworpen aan volgende voorwaarden:

15.2.1      de consument zoals gedefinieerd in het Wetboek Economisch Recht

15.2.2      het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor de klant besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd

15.2.3      het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma

15.2.4      de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname, is niet verbroken

15.2.5      het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken.

15.3           De klant kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien dit wordt ingeroepen volgens de volgende formaliteiten:

15.3.1      Het verzakingsrecht moet binnen de veertien kalenderdagen worden uitgeoefend, de termijn waarbinnen Directfix op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven.

15.3.2      indien het product reeds in het bezit is van de klant moet de klant het product binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel voor eigen rekening risico.

 

 

Artikel  16 : Aansprakelijkheid voor gebruik website

16.1        De website van de Directfix is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de Directfix. De Directfix heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

16.2        De Directfix heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

16.3        De Directfix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

Artikel 17 : Bescherming van de privacy

17.1        De Directfix behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

17.2        De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de Directfix. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de Directfix.

 

Artikel 18 :  Intellectuele eigendom

18.1        Alle onderdelen van de site van de Directfix, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de Directfix en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Directfix, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de Directfix.

 

 

Artikel 19 : Betwistingen

19.1           De overeenkomst, en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling GENT. Waar enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met de Belgische wet blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. De voorwaarden worden op verzoek van koper kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder “Algemene voorwaarden”

 

Back to top